Göteborg – porten mot väster Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Göteborg – porten mot väster (1982)

Filmen producerades på beställning av Stadskansliets informationsavdelning i Göteborg och riktade sig i första hand till skolklasser och turistföreningar, men även i viss mån till privata företag. Att filmen producerades i både svensk och engelsk version tyder på att det även fanns förhoppning om att kunna distribuera den internationellt.

SE ANDRA FILMER I NÄRHETEN

Laddar kartan...
Laddar filmer...

  Tema FilmCentrum

  FilmCentrum har sedan 1968 distribuerat film utanför de stora distributionskanalerna. Vid starten låg tonvikt på att distribuera en kvantitet och mångfald av filmer, i kritik mot maktens kvalitetsbegrepp. På Filmarkivet.se kan du se experimentfilm och dokumentär ur FilmCentrums katalog och läsa Stefan Ramstedts fördjupning om föreningens historia.

  ”En sak är det här med bråk, det är kul med bråk ibland.” Orden är Eric M. Nilssons, filmskapare och, vid tiden för uttalandet, även ordförande i FilmCentrum. Föreningen bildades på initiativ av filmskaparen Sven Frostenson, som efter sin utbildning på filmskolan IDHEC i Paris återvände till Sverige och fann det svårt att hitta en distributör för sin kortfilm Jorden och oberoendet (1967). Ett upprop skickades ut, en skara filmskapare och kulturarbetare samlades, och FilmCentrum bildades. Det här var den politiskt turbulenta våren 1968, och bråkas skulle det minsann. Men bråket, fortsatte Eric M. Nilsson, fick ”på intet sätt bli något självändamål.”

  Bortsett från televisionen hade kortfilmare svårt att nå ut med sina alster, och FilmCentrums huvudsakliga syfte var att distribuera filmer som förbisågs av befintliga distributionskanaler. En katalog togs fram, och med inspiration från liknande organisationer i bland annat USA beslöt man att katalogen skulle vara öppen, och att man inte skulle ställa några estetiska eller politiska krav på de filmer som togs in. Andra kvaliteter än de som Harry Schein och Svenska Filminstitutet hade beslutat om och premierade under bidragsutdelning skulle lyftas fram – man pratade om ”kvantitetsfilm” snarare än ”kvalitetsfilm”. FilmCentrums kritik av kvalitetsfilmsbegreppet togs inte väl emot av alla. När Schein fick reda på att FilmCentrum beviljats stöd från Filminstitutet ska han krasst ha konstaterat: ”FilmCentrum har fått 35 000 i skattepengar för att trycka en katalog på skitfilm.”

  Den öppna katalogen innebar att vilken film som helst kunde bli distribuerad av organisationen, och katalogen innefattade således en stor variation av ämnen och uttrycksformer. FilmCentrum distribuerade därtill utländsk film, och jämte de svenska titlarna återfanns exempelvis experimentfilmer av den amerikanske filmskaparen Bruce Baillie och militanta dokumentärfilmer av den kubanske Santiago Álvarez. Just experimentfilmen och den politiska dokumentärfilmen var de två filmtyper som utmärkte FilmCentrums distribution under de första årtiondena. Det handlade om att framvisa andra bilder, bilder av andra skeenden, och andra sätt att betrakta bilder på.

  Generalrepetition för självmord (1964) och Le Génie Civil (1968) var två av flera svenska experimentfilmer som distribuerades av organisationen. Än mer närvarande var dokumentärfilmen, med Sanningen om Båstad (1968), Flickor på Marabou (1970), Chile (1974), som tre representativa och sevärda exempel. Den politiska dokumentärfilmen utmärktes under 70- och 80-talet av den kollektivt skapade filmen, och katalogen innehöll flertalet sådana filmer: En julsaga (1969), Norrlandsproblemet (1971), Almarna i Kungsträdgården (1971) samt Bojkott (1975). En annan signifikativ och utmärkande kategori var den snabbt producerade ”filmtraktatet”, eller journalfilmen, exemplifierad av protestfilmen To Australia with – – – – (Love) (1969).

  Vid sidan av distributionen arbetade FilmCentrum inom en rad andra områden: facket, tv, barnfilm och skola. Men den viktigaste frågan för FilmCentrum var ändå att distribuera den icke-kommersiella filmen. För att nå ut i hela landet grundades filialer i Malmö, Göteborg och Umeå. Av särskild vikt för FilmCentrum var den uppsökande filmvisningsverksamheten. Filmen betraktades som en allmän angelägenhet och man ansåg inte att man behövde begränsa sig till biografen. Därför arrangerades visningar på bland annat ålderdomshem, fängelser, ungdomsgårdar och skolor. Inom kort köpte man in en buss i vilken man lastade projektorer, filmkopior och ibland även filmskaparna själva, då mötet mellan filmskapare och publik tillmättes särskilt betydelse. Filmskaparen Sven Elfström uttryckte ambitionerna på följande sätt efter att ha arrangerat visningar på ungdomsgårdar i Stockholm: ”Att visa film utan att ge åskådaren chans till kontakt, diskussion efteråt, är verkligen att nonchalera gemenskaphetens värde. Därför ser jag sådana här filmkontakter som det viktigaste och värdefullaste för filmmakaren med ambitioner att belysa samhällets gömslen.”

  FilmCentrum är en av de viktigaste organisationerna inom den svenska filmen och genom en produktiv bråkighet vidgade de perspektiven på hur filmen (även den korta, den experimentella, den dokumentära) kunde spridas i landet. FilmCentrum är än idag en högst levande organisation och arbetar numera i huvudsak med distribution av film till skolor och institutioner. En öppen katalog fyller kanske inte samma funktion idag som den gjorde vid 60-talets slut, men under en lång tid utgjorde den kärnan i verksamheten. I Kan kataloger vara farliga?, en liten publikation utgiven av FilmCentrum 1971, diskuterar Eric M. Nilsson den öppna katalogens politiska implikationer ur ett mer politiskt perspektiv:

  ”Vissa produkter ges aldrig tillfälle att existera, varken inför främmande kulturer eller kommande generationer. Detta klassificeringsarbete som styrs av dagens värderingar kan vara politiskt sett ändamålsenligt, men är kulturpolitiskt sett kriminellt, ty värderingar ändras, och urvalet som utgör vårt meddelande till främmande kulturer och kommande generationer är medvetet kastrerat. Kastrerat – eftersom det är förmågan att förnya sig som här står på spel.”

  Här finns ett flertal av de filmer som distribuerades av FilmCentrum tillgängliga att se. De utgör oklassificerade meddelanden från ett inte avlägset förflutet. Förnyandet får vi som publik stå för.

  Text: Stefan Ramstedt, programredaktör, Cinemateket, 2020

  Lästips:

  • Andersson, Lars Gustaf m.fl., A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art (Stockholm: Mediehistorisk arkiv, 2010)
  • Arbetsgruppen för kritiska filmstudier i Uppsala, Harry Schein: en viss tendens i svensk filmpolitik (Stockholm: Filmfront, 1970)
  • Ramstedt, Stefan, ”Can Catalogues be Dangerous?: The Anti-Catalogue of FilmCentrum”, Journal of Scandinavian Cinema 6, nr 2, 2016
  • Schaeffer, Pierre, Kan kataloger vara farliga? (Stockholm: FilmCentrum, 1971)
  • Victor: Tidskrift för film, nr 17/18, 2008 (specialnummer om FilmCentrum)

  Tema Filmens Göteborg

  GPS400 är ett centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Här har man de senaste åren inventerat och analyserat Göteborgs filmarv. I detta tema får vi se hur Göteborg som stad har skildrats, genom filmens ögon, från 1916 fram till 1982.

  Sedan 2016 inventeras och analyseras Göteborgs filmarv inom forskningscentrumet GPS400. Genom att använda film som visuellt kulturarv och empiriskt källmaterial genereras ny kunskap om stadens och regionens filmbestånd, hur dessa verk har använts, förvarats och tillgängliggjorts samt var viktig metadata om dem återfinns. Detta arbete berikar inte enbart stadens och regionens kulturarvsinstitutioner, offentliga rum och lärosalar, utan fördjupar också informationen om svensk film generellt. I samtliga dessa sammanhang utgör Filmarkivet.se en ovärderlig resurs, inte minst inom olika slags undervisningsområden. Det ökade intresset för lokal film som dylika projekt frambringar visar att behovet av att kunna tillgängliggöra sådana verk idag är större än någonsin tidigare. Det faktum att antalet svenska avhandlingar om film ökat markant under senare år understryker behovet ytterligare (se exempelvis den vetenskapliga bokserien under Mediehistoriskt arkiv).

  I fokus för denna forskning finns bland annat lokal journalfilm, där främsta källan är bolaget Svensk Filmindustris (SF:s) Veckorevy, som 1943 bytte namn till SF-Journalen. Ett tidigt exempel är SF2331 från 1916, vars första sekvens skildrar Lorensbergsparken mitt i stadens centrum. Efter bilder från det grönskande parkområdet med restaurang och musikpaviljong visas bygget av den nya Lorensbergsteatern. Därpå följer en kort scen framför den färdiga teatern med två män som samtalande går mot kameran. Vid närmare granskning av filmen visade det sig att en av dessa män var Mauritz Stiller (1883-1928), en av Sveriges främsta stumfilmsregissörer som år 1916 tillträtt posten som Lorensbergsteaterns förste chef. Dessa tidiga unika rörliga bilder på Stiller har tidigare varit okända, och de nya uppgifterna om SF2331 kan nu inkluderas i Svenska Filminstitutets Svensk Filmdatabas och Kungliga bibliotekets Svensk Mediedatabas (SMDB). Ett annat journalfilmsinslag som studerats ingår i SF2474 från 1923. Genom att i snabb följd skildra kända platser och byggnader runt om i staden fick åskådarna i landets biografer en komprimerad bild av hur Göteborg såg ut vid tiden för dess 300-årsjubileum. Dessa bilder kan mycket väl ha spelats in i samband med invigningen av den stora Jubileumsutställningen 8 maj, då SF var på plats för att skildra Gustaf V:s ceremoniella öppnande. Inom GPS400 är bilder som dessa främst intressanta som exempel på hur filmbolag från Stockholm genom åren har skildrat rikets andra stad. Utöver SF:s journalfilmer studerar vi bland annat Nordisk Tonefilms Nuet och Folkfilms Junex-journalen.

  En helt annan sorts film som visat sig vara minst lika givande att inventera och studera är lokal amatör- och beställningsfilm. Ett exempel är den drygt 18 minuter långa ljudfilmen Invigningen av Arendalsvarvet, som producerades av Götaverken i Göteborg år 1963 och som nu också publiceras på Filmarkivet.se. I fokus står den tre dagar långa varvsinvigningen 24–26 maj, där en pedagogisk kommentator beledsagar åskådaren genom samtliga händelser, detaljer och personer. Första dagen var pressrepresentanter från hela världen inbjudna, andra dagen deltog svenska dignitärer med stadsminister Tage Erlander i spetsen, medan allmänheten fick tillträde till varvet under tredje och sista dagen. Filmen präglas av ett ambitiöst men tämligen konventionellt filmberättande. Det mest intressanta är snarare den starka framtidstro och positiva anda som genomsyrar varje enstaka bild, scen och sekvens. Generellt framstår filmer likt Invigningen av Arendalsvarvet som enkla men uppriktiga försök att skildra stora eller små samtida händelser. Deras naiva men ärliga underifrånperspektiv erbjuder nya perspektiv på händelser och platser som ibland är välkända men betydligt oftare är okända, vilket gör dem till ett av de främsta och mest informativa undersökningsobjekten som studeras inom GPS400. Därför är det viktigt att Filminstitutet och KB även framöver fortsätter med insamlande, digitalisering och arkivering av detta slags filmer. De utgör ett unikt kulturhistoriskt filmarv, vars skildringar av Sverige för de flesta fortfarande är okända.

  Två andra filmer som filmforskningen i Göteborg bidragit med ny kunskap om publiceras nu också på denna sajt, nämligen Gothenburg Goes Offshore (1981) och Göteborg – Porten mot väster (1982). Den senare återfinns i både en svensk och engelsk version. Om Invigningen av Arendalsvarvet skildrade en period präglad av framtidsoptimism kring Göteborgs och dess varvsindustriers utveckling, skildrar dessa två filmer en mer turbulent tid i stadens historia. Filmerna har emellertid till dags dato lämnat få spår i de nationella databaserna och arkiven. Såväl Gothenburg Goes Offshore som den engelska versionen av Göteborg: Porten mot väster digitaliserades från analoga kopior hos Regionarkivet i Göteborg. Denna digitalisering genomfördes under arbetet med Erik Florin Perssons avhandling i filmvetenskap, Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 (2021).

  Flera av filmerna som studeras i avhandlingen har sedan tidigare funnits tillgängliga på Filmarkivet.se, till exempel Staden vid Göta älv (1938), Sveriges port mot väster (1945) Göteborg: Hjärtpunkt i Norden (1964) och Göteborg (1973). Dessa filmer och deras metadata innehåller däremot ytterst lite information om vem som ursprungligen beställde och finansierade dem. Förmodligen beror detta på att de visades som förfilmer på biograf eller i skolor och föreningar runt om i Sverige, och att filmer i dessa kontexter sällan tilläts innehålla explicit reklam. Det var genom att granska kommunala handlingar i Göteborg som Florin Persson kunde bekräfta att filmerna producerats på beställning av kommunen. Härigenom generades en djupare förståelse för anledningen till att filmerna överhuvudtaget producerades och vilka målgrupper de riktade sig till. Tack vare kommunala handlingar i lokala arkiv hittades kopior av filmer som inte fanns tillgängliga på Filmarkivet.se eller i några av de nationella arkiven. Detta gäller de två ovan nämnda filmerna från 1980-talet, men även en film som Den gyllene porten (1957), som sedan några år tillbaka finns tillgänglig på sajten tack vare den lokalt förankrade forskningen.

  De kommunalt beställda filmer om Göteborg som tidigare funnits tillgängliga på Filmarkivet.se är tydligt kopplade till stadens expansiva ekonomi och rekordårens välfärdsstatliga utveckling fram till 1970-talet. I en framåtblickande anda skildras Göteborgs industrier och turistattraktioner samt bostadsbyggande och andra välfärdsstatliga satsningar. Kontrasten är stor mot de två filmerna från början av 1980-talet som nu publiceras, vilka är tydligt märkta av den pågående ekonomiska krisen. Den första filmen, Gothenburg Goes Offshore, producerades på beställning av det nystartade kommunala bolaget Gothenburg Region Promotion Office. Filmen kan ses som ett sätt att marknadsföra vad man hoppades kunde vara en ny väg för stadens krisande varvsindustrier: att producera plattformar och annan utrustning till den havsbaserade oljeindustrin. Satsningen skulle dock bli ganska kortlivad och bara några år senare visade sig även detta vara en återvändsgränd för stadens varvsindustrier. Där Gothenburg Goes Offshore har en offensivt säljande ton är Göteborg: Porten mot väster mer lågmäld. Filmen producerades på beställning av Stadskansliets informationsavdelning och riktade sig i första hand till skolor, men i viss mån även till turister och företag. Att den producerades i en version på engelska tyder på att den även distribuerades internationellt. Filmen har en enkel och inte särskilt påkostad stil, med få och ganska statiska tagningar. Speakerrösten framstår som tämligen deskriptiv, med en nedtonad argumentation. Varvskrisen nämns aldrig uttryckligen, men ligger där som något av en outtalad förutsättning. Speakerrösten konstaterar bland annat att ”Cityvarvet är idag ett varv för fartygsreparation”. Filmen präglas på många sätt av en ambivalens kring staden och dess framtida utveckling, och står i stark kontrast till såväl Gothenburg Goes offshore och Invigningen av Arendalsvarvet som äldre kommunala filmer om Göteborg. De två filmerna som nu publiceras utgör således ett på många sätt unikt kulturhistoriskt källmaterial från en omvälvande tid i Göteborgs historia. De är också exempel på en typ av filmer som finns bevarade i lokala arkiv och samlingar, men som tidigare sällan uppmärksammats. Med hjälp av en hemsida som Filmarkivet.se är det dock möjligt att tillgängliggöra dem för en bredare publik.

  Text: Mats Jönsson, professor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning, Erik Florin Persson, fil.dr i filmvetenskap, 2024

  Lästips:

  • Florin Persson, Erik, Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 (Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2021).
  • Johansson, Karl-Magnus (red.), Filmens Göteborg: Spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt, (Göteborg: Riksarkivet, 2021).
  • Jönsson, Mats, Louise Wolthers och Niclas Östlind (red.), THRESHOLDS: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939 (Köln: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 2021).
  • Göteborg som Filmstad, en artikel av Tobias Åkesson på Svensk Filmdatabas, 2023.

   

   

   

   Vet du något mer om denna film?

   Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!