Rättigheter

Rättigheter klareras med alla kända rättighetsinnehavare, men för vissa av filmerna har vi inte lyckas spåra upp om någon eller vem som äger dem, så om någon gör anspråk på rättigheter kontakta oss på filmarkivet.se@sfi.se. Dit kan ni också vända er om ni är intresserade av att använda delar av materialet i en ny produktion.

Vi följer Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närliggande rättigheter som och implementerades i svensk lagstiftning 2007.

Artikel 2: 2. Skyddstiden för filmverk eller audiovisuella verk ska löpa ut 70 år efter den tidpunkt då den sist avlidne av följande personer dör, oavsett om dessa personer anses som med upphovsmän eller inte: huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till den musik som särskilt skapats för att användas i filmverket eller det audiovisuella verket.

Artikel 3: 3. De rättigheter som tillkommer producenter av den första upptagningen av en film ska löpa ut 50 år efter upptagningen. Om filmen ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna period skall rättigheterna dock löpa ut 50 år efter den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först. Uttrycket ”film” skall avse ett cinematografiskt eller audiovisuellt verk eller rörliga bilder, med eller utan ljud.

Artikel 1: 3. I fråga om anonyma eller pseudonyma verk skall skyddstiden vara 70 år efter det att verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten. Om den pseudonym som upphovsmannen antagit inte medger något tvivel om hans identitet eller om upphovsmannen avslöjar sin identitet under den tid som avses i första meningen, skall dock den skyddstid som fastställ i artikel 2:2.