Tema Svensk mission i utlandet

Under 1800-talet drog en kristen väckelse fram över Sverige och ur denna rörelse sprang flera nya trossamfund. Ett av dessa var Svenska Missionsförbundet som grundades 1878. För att sprida den kristna tron riktade man sitt arbete mot människor både inom och utom landets gränser. Inom ramarna för den så kallade yttre missionen arbetade man på flera håll i världen, först i Kongo (1881) och i delar av Kina – dels det man då kallade Central-Kina, i Hubeiprovinsen, (1890) och dels Östturkestan, i den nuvarande Xinjiangprovinsen i västra Kina (1892). När arbetet av politiska skäl fick läggas ner i de två sistnämnda områdena, 1951 respektive 1939, beslöt man sig för att grunda missionsstationer på två nya platser i stället, i Japan (1949) och i Indien (1939). På missionsstationerna ägnade man sig åt flera olika verksamhetsgrenar, förutom församlingsarbete även skolundervisning och sjukvård. Från mitten av förra seklet tog de unga kyrkorna i respektive länder över alltmer av ansvaret.

Missionärerna var flitiga skribenter och författade brev och artiklar till förbundets medlemmar i Sverige, och syföreningar och församlingar skickade i sin tur böner, brev och gåvor tillbaka. Missionsvännernas sociala och finansiella stöd och engagemang var en förutsättning för att verksamheten skulle kunna fortgå. På så sätt var både hemförsamlingar och missionärer nödvändiga delar av missionen. Ett sätt att skapa intresse och stöd för missionens arbete var genom de många dokumentärfilmer som producerades under 1900-talet – både av förbundet själva och av andra. Bilder och filmer användes flitigt för att illustrera och levandegöra föredrag på exempelvis missionsaftnar. I Missionsförbundets årsbok från 1930 berättas att vissa till en början var kritiska till de nya medierna och ifrågasatte lämpligheten i att visa rörliga bilder i missionshusen. Den inledande skepsisen förbyttes dock snart i optimism och filmerna kom att bli en mycket uppskattad del av verksamheten.

Utbudet av missionsfilmer är stort och i urvalet här visas filmer ur SMF:s (Svenska Missionsförbundets) arkiv – från några av de länder där SMF bedrev mission. Filmerna spänner över ett halvt sekel och tar med betraktaren på resor till Kongo, Indien och Kina och introducerar även verksamheten i Sverige. Missionsfilmer är spännande tidsdokument, eftersom de ger en bild av gångna tiders platser och människor, men också för att de lär oss något om de som skapade filmerna. Den berättelse om landet som betraktaren får del av är formad av missionsförbundets (och filmarens) syn på missionsarbetet och på människorna bland vilka man arbetar. Jämför gärna filmarens blick och uttryckssätt i de båda filmerna från Kongo så ser du ett exempel på hur tilltalet förändras från 50-talet till 80-talet.

Läs mer om Svenska Missionsförbundet i Hans Andreasson Liv och rörelse. Svenska missionskyrkans historia och identitet, Verbum förlag 2007

Visar 1-11 av 11 filmer